LIFESTAT - studier af cellers morfologi og dynamik

Projekt LIFESTAT blev afsluttet i 2017. LIFESTAT var et tværfagligt projekt, der brugte metoder og viden fra sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab til at analysere virkningen af statin brug på sundhed, livsstil og trivsel i en stor kohorte af danske statsborgere. 

Udgangspunkt for undersøgelsen var, at 600.000 danskere tager statiner for at holde et godt helbred og undgå hjertekarsygdomme ved at modvirke forhøjet kolesterol i blodet.

Næsten 40% af disse personer er i "primær forebyggelse", og bliver behandlet farmakologisk for denne risikofaktor alene. De mærker sjældent risikoen for sygdom eller medicinens virkning. Til gengæld mærker nogen bivirkningerne - især muskelsmerter, som begrænser fysisk aktivitet, som ellers ville modvirke sygdomsrisikoen.

Livet på statiner

Da LIFESTAT blev afsluttet i 2017 blev der lavet en avis med titlen "Livet på statiner". Avisen har til formål at give et let og overskueligt indblik i nogle af de resultater, som LIFESTAT-forskere har fundet frem til under projektets forløb.

Læs avisen

 

LIFESTAT begyndte i juli 2013 og kørte frem til 2017. LIFESTAT blev generøst støttet af Københavns Universitets 2016-pulje. Yderligere finansiering var nødvendig for at der kunne etablere et "Center of Excellence" på dette meget aktuelle og yderst samfundsrelevante område.

600.000 danskere er i behandling med statiner, som modvirker forhøjet kolesterol i blodet og dermed er med til at mindske risikoen for hjertekarsygdomme.

Ca. 40 % af disse er i 'primær forebyggelse'. De har en øget "risiko profil" for at få hjertekarsygdom (f.eks. forhøjet kolesterol kombineret med alder, rygning, forhøjet blodtryk eller familiær disposition), men de mærker sjældent risikoen for sygdom eller behandlingens virkning.

Nogle patienter i 'primær forebyggelse' mærker til gengæld statinernes bivirkninger, bl.a. muskelsmerter og træthed, som kan være en hindring for en fysisk aktiv livsstil. Der kan også ses en negativ påvirkning af stofskiftet og udvikling af risiko for type 2 diabetes.

Formået med LIFESTAT der blev afsluttet i 2017 var at belyse dette problemkompleks gennem integrerede medicinske, humanistiske og samfundsvidenskabelige undersøgelser og analyser.

LIFESTAT undersøgte

  • Muligheden for at udvikle en biomarkør for statininduceret muskelsmerte
  • Statiners påvirkning af musklernes energistofskifte på molekylært plan.
  • Om Q10 kosttilskud kan afhjælpe de muskulære problemer
  • Patientens selvopfattelse i forhold til risiko for sygdom
  • Samspillet mellem læge, patient og medier med fokus på risikoopfattelse og forbrug af sundhedsydelser

Medicin, menneske og medier

LIFESTAT var et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøgte virkningen af statiner på sundhed, livsstil, trivsel og selvopfattelse på en kohorte af i udgangspunkt 200 statin-brugere matchet op mod 200 kontrolpersoner.

Herudover blev yderligere 400 personer inddraget i en undersøgelse, som tog udgangspunkt i persondata og en spørgeskemaundersøgelse. Denne havde til formål at afdække personernes kilder til viden om sundhedsspørgsmål generelt og specifikt i forhold til brug af statiner. Endvidere skulle den afdække holdninger og beslutningsprocesser i forhold til brug af statiner, forandringer i livsstil og anvendelse af diverse måleteknikker.

Mål #1 – Selv-monitorering – interaktionen mellem mennesker og teknologi

LIFESTAT skal undersøge personlige og sociale følger af patienters forbedrede muligheder for at overvåge blodets indhold af kolesterol. Hvilken indflydelse har dette på beslutningen om at tage eller ikke tage medicin? Hvorfor vælger nogen at overvåge dette, mens andre ikke gør – og hvordan hænger det sammen med deres kost- og motionsvaner?

Mål #2 – Information, formidling, medier – forbrug og effekt

LIFESTAT vil undersøge, hvordan forskellige former for medieomtale af statiner påvirker den enkeltes oplevelse af sig selv som patient. En omfattende analyse af avisartikler m.v. vil blive sammenholdt med resultater fra spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Mål #3 – Statiner, muskelpatologi og motion

LIFESTAT vil kortlægge de molekylære mekanismer bag statiners negative påvirkning af musklerne, og undersøge om kostens indhold af Q10 spiller en rolle. Muskelsmerter er velkendte, men området er ikke tidligere blevet grundigt biomedicinsk dokumenteret.

Mål #4 – Motiver og barrierer i valg af behandling

LIFESTAT skal undersøge patienters motiver og barrierer i forhold til valg af statin behandling i almen praksis, herunder patient compliance, dvs. patienternes adfærd i forhold til den foreskrevne behandling. Vores viden om dette er begrænset, og vi vil undersøge om anvendelse af statiner hænger sammen med oplevelse af symptomer, livsbegivenheder, tilstedeværelsen af andre sygdomme og viden om bivirkninger. For at nå dette mål vil vi benytte data fra spørgeskemaer kombineret med nationale sundhedsregistre og datafangst i almen praksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogværktøjet er udviklet af antropologer, sociologer og læger i LIFESTAT-projektet til brug i samtaler mellem patienter og læger.

Formålet med dialogværktøjet er at styrke brugerinddragelsen ved forebyggende medicinering af livsstilssygdomme. Værktøjet indeholder en række fakta om statiner og spørgsmål, som patienten kan afklare i samarbejde med sin læge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær for LIFESTAT
Jacqueline van Hall
sekretær

jacq@sund.ku.dk
Telefon: +45 3532 7423