At leve med statiner

10 % af den danske befolkning behandles med statiner

Om LIFESTAT600.000 danskere er i behandling med statiner, som modvirker forhøjet kolesterol i blodet og dermed er med til at mindske risikoen for hjertekarsygdomme.

Ca. 40 % af disse er i 'primær forebyggelse'. De har en øget "risiko profil" for at få hjertekarsygdom (f.eks. forhøjet kolesterol kombineret med alder, rygning, forhøjet blodtryk eller familiær disposition), men de mærker sjældent risikoen for sygdom eller behandlingens virkning.

Nogle patienter i 'primær forebyggelse' mærker til gengæld statinernes bivirkninger, bl.a. muskelsmerter og træthed, som kan være en hindring for en fysisk aktiv livsstil. Der kan også ses en negativ påvirkning af stofskiftet og udvikling af risiko for type 2 diabetes.

LIFESTAT vil belyse dette problemkompleks gennem integrerede medicinske, humanistiske og samfundsvidenskabelige undersøgelser og analyser.

LIFESTAT vil undersøge

  • Muligheden for at udvikle en biomarkør for statininduceret muskelsmerte
  • Statiners påvirkning af musklernes energistofskifte på molekylært plan.
  • Om Q10 kosttilskud kan afhjælpe de muskulære problemer
  • Patientens selvopfattelse i forhold til risiko for sygdom
  • Samspillet mellem læge, patient og medier med fokus på risikoopfattelse og forbrug af sundhedsydelser

Medicin, menneske og medier LIFESTAT er et tværfagligt forskningsprojekt, som undersøger virkningen af statiner på sundhed, livsstil, trivsel og selvopfattelse på en kohorte af i udgangspunkt 200 statin-brugere matchet op mod 200 kontrolpersoner.

Herudover vil yderligere 400 personer blive inddraget i en undersøgelse, som vil tage udgangspunkt i persondata og en spørgeskemaundersøgelse Denne skal afdække personernes kilder til viden om sundhedsspørgsmål generelt og specifikt i forhold til brug af statiner. Endvidere skal den afdække holdninger og beslutningsprocesser i forhold til brug af statiner, forandringer i livsstil og anvendelse af diverse måleteknikker.

Mål #1 – Selv-monitorering – interaktionen mellem mennesker og teknologi LIFESTAT skal undersøge personlige og sociale følger af patienters forbedrede muligheder for at overvåge blodets indhold af kolesterol. Hvilken indflydelse har dette på beslutningen om at tage eller ikke tage medicin? Hvorfor vælger nogen at overvåge dette, mens andre ikke gør – og hvordan hænger det sammen med deres kost- og motionsvaner?

Mål #2 – Information, formidling, medier – forbrug og effekt LIFESTAT vil undersøge, hvordan forskellige former for medieomtale af statiner påvirker den enkeltes oplevelse af sig selv som patient. En omfattende analyse af avisartikler m.v. vil blive sammenholdt med resultater fra spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Mål #3 – Statiner, muskelpatologi og motion LIFESTAT vil kortlægge de molekylære mekanismer bag statiners negative påvirkning af musklerne, og undersøge om kostens indhold af Q10 spiller en rolle. Muskelsmerter er velkendte, men området er ikke tidligere blevet grundigt biomedicinsk dokumenteret.

Mål #4 – Motiver og barrierer i valg af behandling LIFESTAT skal undersøge patienters motiver og barrierer i forhold til valg af statin behandling i almen praksis, herunder patient compliance, dvs. patienternes adfærd i forhold til den foreskrevne behandling. Vores viden om dette er begrænset, og vi vil undersøge om anvendelse af statiner hænger sammen med oplevelse af symptomer, livsbegivenheder, tilstedeværelsen af andre sygdomme og viden om bivirkninger. For at nå dette mål vil vi benytte data fra spørgeskemaer kombineret med nationale sundhedsregistre og datafangst i almen praksis.

LIFESTAT påbegyndes i juli 2013 og fortsætter frem til 2017. LIFESTAT er generøst støttet af Københavns Universitets 2016-pulje. Yderligere finansiering er nødvendig for, at der kan etableres et "Center of Excellence" på dette meget aktuelle og yderst samfundsrelevante område.

Læs om LIFESTAT's delprojekter.